SZYBKA DROGA DO CERTYFIKACJI WG EN 1090


Firma ESAB, lider branży spawalniczej, wykorzystała swoją fachową wiedzę, aby pomóc producentom spełniać wymogi normy EN 1090, nowego europejskiego standardu jakości, obowiązującego dla wszystkich stalowych i aluminiowych konstrukcji powstałych po 1 lipca 2014 r.

Przetestowane i zatwierdzone Protokoły Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) w zakresie spawania metodami MIG/MAG oraz MMA eliminują konieczność przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych procedur kwalifikowania technologii spawania wymaganych przez normę EN 1090 w celu uzyskania certyfikatu CE.

Z NAMI JEST TO ŁATWIEJSZE.

Tworzenie, weryfikacja i zatwierdzanie nowych technologii, a także sprawdzanie, dostosowywanie i zatwierdzanie już istniejących jest czasochłonnym zajęciem wymagającym eksperckiej wiedzy. Firma ESAB opracowała procedury badania technologii spawania pod nadzorem jednostki kwalifikowanej i uzyskała niezbędne certyfikaty WPQR. Producenci mogą teraz wykorzystać te przetestowane i zatwierdzone certyfikaty WPQR w celu opracowania Instrukcji Technologii Spawania (WPS) dla wykonywanych przez nich konstrukcji stalowych. W zależności od ilości wymaganych procedur kwalifikowania oszczędności mogą sięgać dziesiątek tysięcy euro.

OFERTA ESAB W ZAKRESIE WPQR WEDŁUG EN 1090

 • Certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland, Niemcy lub Inspecta Sweden AB.
 • Zatwierdzona dla konstrukcji stalowych EN 1090-2 w Klasie Wykonania (EXC) 2.
 • Oszczędne rozwiązanie – nie jest to jeden drogi pakiet; WPQR są pogrupowane w niedrogie zestawy wg rodzajów materiałów wypełniających.
 • Protokoły Kwalifikowania Technologii Spawania.
 • Obejmuje materiały eksploatacyjne powszechnie używane przy wykonywaniu konstrukcji stalowych, w tym druty lite oraz druty rdzeniowe z wypełnieniem topnikowym i metalicznym:

  OK AristoRod™ 12.50
  OK Autrod 12.51
  Coreweld 46LS
   
 • Obejmuje wszystkie spawalnicze źródła prądu spawania z przemiennikiem inwertorowym po stronie pierwotnej oraz wtórnej transformatora spawalniczego, będące w aktualnej ofercie ESAB, a także może objąć wiele urządzeń już będących w użytku:

  Origo™ Mig (chopper – wersje cyfrowe)
  Aristo® Mig (inwertor – wszystkie wersje w ofercie)
  Warrior™ (inwertor – wszystkie wersje w ofercie)

JAK ZAMAWIAĆ.

Aby zamówić certyfikowane protokoły WPQR należy:

 1. Zalogować się do WPQR Online Tool na stronie ESAB, wpisać nazwę użytkownika:
  [email protected], hasło: esab (Jest to ogólny login).
  A następnie przejrzeć listę dostępnych WPQR.
 2. Dokonać wyboru WPQR według własnych wymagań. Określić rodzaj złącza, materiał, grubość materiału i materiał spawalniczy, aby zidentyfikować nazwę WPQR dla zamówienia. Jest to jedynie narzędzie do przygotowania zamówienia, a nie formularz zamówienia.
 3. Wybrane przez siebie protokoły WPQR, należy zamówić w jeden z dwóch dostępnych sposobów:
  - W przypadku klientów ESAB – złożyć zamówienie bezpośrednio w lokalnym biurze zamówień ESAB.
  - Pozostali klienci, którzy nie posiadają jeszcze konta w ESAB Weld Cloud
  - W przypadku klienta nieposiadającego konta w ESAB – należy skontaktować się z najbliższym dystrybutorem ESAB. Tutaj można znaleźć listę lokalnych dystrybutorów.
 4. Odebrać link pozwalający pobrać przypisany do nazwy klienta (podany przy rejestracji w ESAB Weld Cloud) konkretny protokół WPQR opatrzony zastrzeżonym znakiem wodnym.

Masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy? Skontaktuj się z ESAB lub sprawdź naszą zakładkę: Najczęściej Zadawane Pytania

FAQ: EN Certifications

Nie, urządzenia do spawania nie mogą być certyfikowane w celu spełnienia wymagań normy EN 1090. W pewnym sensie oraz pod pewnymi warunkami i ograniczeniami, standardowe technologie spawania lub zbadane materiały spawalnicze stanowią prawną podstawę do kwalifikowania technologii spawania przy wykorzystaniu WPQR dostarczonych przez stronę trzecią, taką jak producent urządzeń spawalniczych lub materiałów wypełniających.

Norma EN 1090 nie narzuca obowiązku corocznej kalibracji urządzeń spawalniczych ani odczytu parametrów. Częstotliwość kalibracji urządzeń spawalniczych określa użytkownik. Jednakże, urządzenia spawalnicze oraz wszystkie urządzenia do pomiarów i odczytów, które mogą wpływać na jakość wyrobów powinny być regularnie sprawdzane. Zgodnie z treścią normy EN 1090, kontrole i konserwacje powinny być prowadzone i rejestrowane zgodnie z pisemnymi procedurami producenta, a ich potwierdzenia powinny być przechowywane przez okres podany w procedurach zakładowej kontroli produkcji (ZKP) obowiązującej u producenta. Unikatowy system ESAB True Arc Voltage™ zapewnia, że wyświetlane parametry spawania, są rzeczywistymi parametrami uwzględniającymi spadki napięć w przewodach i mogą być porównywane do wartości podanych w instrukcjach WPS..

Nie, zakup zestawów WPQR nie jest konieczny, aby pomyślnie przejść przez audyt. EN 1090-2 przewiduje różne sposoby kwalifikowania technologii spawania. Każdy wytwórca konstrukcji stalowych lub aluminiowych może kwalifikować technologie spawania we własnym zakresie. Odpowiednie procedury obejmują badanie technologii spawania (EN ISO 15614) lub przedprodukcyjne badanie spawania (EN ISO 15613).

Podejście stosowane przez ESAB nie oznacza więcej pracy. Oferta ESAB w zakresie EN 1090 ściśle spełnia wymogi określone w EN ISO 15612. Norma EN ISO 15612 stanowi podstawę dla standardowych technologii spawania i mówi wyraźnie, że technologie te muszą być w formacie WPQR, podczas gdy wytwórca może stworzyć WPS. Norma wskazuje jasno, że wytwórca musi podpisać i podstemplować swoje WPS. Jest to logiczne. WPS stanowi poradę, co do sposobu wykonywania pracy dla spawacza. Tylko wytwórca zna wszystkie parametry, w tym czynniki pośrednie, wymaganych spoin.

Absolutnie nie. Nie istnieją żadne urządzenia certyfikowane wg EN 1090. Żadna z norm EN 1090 nie odnosi się do terminu „urządzenia certyfikowane“.

Tak, ESAB pozwala kupować zestawy WPQR oddzielnie od urządzeń. W rzeczywistości, nasza oferta WPQR obejmuje szeroki zakres urządzeń. Jeżeli już teraz używasz urządzeń ESAB objętych ofertą, nie musisz kupować nowych urządzeń. Ponadto, wszystkie nasze zatwierdzone urządzenia wykorzystują te same układy sterujące, co gwarantuje, że kontrolowane parametry są powtarzalne, nawet po ich migracji do innego urządzenia z danej grupy.

Na rynku są dostępne takie oferty. Jednakże, ESAB nie zaleca ich stosowania, ponieważ nie spełniają jasno określonego wymogu normy EN ISO 15612, który stanowi, że urządzenie wykorzystywane do produkcji powinno mieć te same właściwości elektryczne i mechaniczne, co urządzenie wykorzystane do kwalifikowania technologii. W większości przypadków, do kwalifikowania technologii wykorzystywane jest urządzenie inwertorowe. Nie ma żadnej gwarancji, że dowolnie wybrane urządzenie będzie potrafiło wykazać te same parametry i osiągnąć certyfikowany rezultat. Dla przykładu, urządzenie z regulacją skokową napięcia spawania nie zapewni kompensacji napięcia ani wiarygodnych odczytów.

Nie, linie synergiczne nie są konieczne! Można stosować linie synergiczne i obsługujące je urządzenia, ale norma nie przewiduje takiego wymogu. Norma ma na celu zapewnienie, że zamierzone parametry spawalnia mogą zostać ustawione, wykorzystane i powtórzone. Linie synergiczne jedynie pomagają ustawiać parametry. Wielozadaniowe urządzenie ESAB Warrior™ jest zatwierdzone do użytku wraz z naszymi WPRQ oraz innymi panelami sterowniczymi bez synergii.

Danych nie trzeba rejestrować i raportować w celu spełniania wymogów nowej normy. Urządzenie musi umożliwiać kontrolę wszystkich kluczowych parametrów spawania. Oznacza to, że spawacz musi potrafić zweryfikować czy jest w stanie zachować parametry wyszczególnione w WPS. Można tego dokonać za pomocą odczytu V/A. Urządzenia ESAB gwarantują odchylenia pomiędzy parametrami ustawionymi i faktycznymi rzędu zaledwie 1%, podczas gdy odpowiednia norma EN 60974-1 zezwala na całkowite odchylenie rzędu 12,5%.

Oszczędność, jaką można uzyskać korzystając z WPRQ od ESAB, zależy od liczby potrzebnych kwalifikacji. Należy pamiętać, że w ramach normy EN 1090 zatwierdzenia dla spoin czołowych nie obejmują spoin pachwinowych. Kwalifikowanie technologii spawania we własnym zakresie może bez problemu kosztować dziesiątki tysięcy euro. Faktyczne koszty uzależnione są od konkretnych uwarunkowań. W większości przypadków, korzystając z przetestowanych i certyfikowanych przez ESAB WPQR oszczędności są znaczne.

Jedyną klasą wykonania, w której producent może wykorzystać WPQR zewnętrznego dostawcy jest EXC 2. W żadnej innej klasie WPQR nie mają zastosowania. EXC 1 mówi o „podstawowych wymogach jakościowych“ i nie określa żadnych wymogów w zakresie kwalifikowanych technologii spawania lub personelu koordynującego spawanie. Dlatego też, zakup WPQR na potrzeby projektów EXC 1 nie ma sensu.

Żaden producent urządzeń do spawania nie może obiecać, że po zakupie zestawu WPRQ nie będą konieczne dalsze testy w celu spełnienia wymogów normy EN 1090. Organem decydującym jest jednostka notyfikowana. Jeżeli jednostka notyfikowana nie będzie przekonana, że spawacze są w stanie wykonywać spoin o wymaganej jakości w sposób powtarzalny, zażądają kwalifikowania technologii spawania. To dlatego ESAB oferuje konkretne grupy WPQR. Dzięki temu wytwórcy mogą korzystać z naszej fachowej wiedzy bez konieczności zakupu instrukcji technologicznych spawania, które następnie będą musieli kwalifikować we własnym zakresie.